ކ. ދިއްފުށި
K. Dhiffushi | LD0894
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,022

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިރުމަތީ ބިތުގައި އޮންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްކަމަށްވުމާއެކު، މިރަށަކީ ރާއްޖެއަށް އިރު އަރާތަން ފެންނާނެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށެވެ. ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ މިރަށުގެ ފަޅަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަޤްބޫލު ތަނެކެވެ. މިރަށު ރައްޔިތުންނަކީ ކުރިއްސުރެ މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މިހާރު ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު އިސްކަންދެނީ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށެވެ. މިރަށުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ އަދި އާޘާރީ ތަނެއްގެގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީވެސް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ވަޅެކެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ދިއްފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް