ކ. ތުލުސްދޫ
K. Thulusdhoo | LD0745
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 36.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,204

މިރަށަކީ 1982 އިން ފެށިގެން މާލެ އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ރަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ "ކޮކާކޯލާ" ޑްރިންކްސްގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފެކްޓްރީ ހުންނަނީ މި ރަށުގައެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ތުލުސްދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން