ހދ. ހަނިމާދޫ
HDh. Hanimaadhoo | LD0235
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 305.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,166

މިރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް އޮވެއެވެ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި ސިޓީ ހޮޓާ، ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަމުންދާ ރަށަކީވެސް ހަނިމާދޫއެވެ. ހދ. ހަތިފުށްޓާއި ހޮނޑައިދޫގެ މީހުން މިހާރު ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީވެސް މިރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 20 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 94,565,942.00 ރ.
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ. ހަނިމާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި