ހދ. ހަނިމާދޫ
HDh. Hanimaadhoo | LD0235
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 305.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,166

މިރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް އޮވެއެވެ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި ސިޓީ ހޮޓާ، ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަމުންދާ ރަށަކީވެސް ހަނިމާދޫއެވެ. ހދ. ހަތިފުށްޓާއި ހޮނޑައިދޫގެ މީހުން މިހާރު ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީވެސް މިރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 21 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 81,025,897.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ހިނގަމުންދަނީ