ހދ. ހަނިމާދޫ
HDh. Hanimaadhoo | LD0235
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 305.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,897

މިރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް އޮވެއެވެ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި ސިޓީ ހޮޓާ، ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަމުންދާ ރަށަކީވެސް ހަނިމާދޫއެވެ. ހދ. ހަތިފުށްޓާއި ހޮނޑައިދޫގެ މީހުން މިހާރު ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީވެސް މިރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ. ހަނިމާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް