ކ. ހިންމަފުށި
K. Hinmafushi | LD1129
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,499

މިރަށަކީ މުހިންމު ބައެއް ތަންތަން ހުރި ރަށެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭ ޓްރީޓްމަންޓް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި އައްސޭރި ލުއި ޖަލުވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ރަށުގެ އިރުމަތީކޮޅު ފުށްޓަރު ފަރާތަކީ ރާޅާ އެޅުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ހިންމަފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން