ކ. ހިންމަފުށި
K. Hinmafushi | LD1129
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,130

މިރަށަކީ މުހިންމު ބައެއް ތަންތަން ހުރި ރަށެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭ ޓްރީޓްމަންޓް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި އައްސޭރި ލުއި ޖަލުވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ރަށުގެ އިރުމަތީކޮޅު ފުށްޓަރު ފަރާތަކީ ރާޅާ އެޅުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.
ޖުމްލަ 19 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 18,298,854.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި