ކ. ގުޅި
K. Gulhi | LD0577
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H03 ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.19 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 957

މިރަށުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކުރަނީ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މިރަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔައީ 1999 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެފް.އޭ.ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މަޝްހޫު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވާދަކޮށް އެޓީމު މުބަރާތުން ކަޓުވާލި މެޗާއެކުގައެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 5,550,018.00 ރ.
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ގުޅި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ