ކ. މާފުށި
K. Maafushi | LD0069
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H03 ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 36 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,824

މި ރަށަށް، "މާފުށި" ގެ ނަމުން ނަންދެވުނީ އެ ދުވަސްވަރު، ރަށުގެ މަލަމަތީގައި ރަށް ވަށައިގެން ހެދިފައިވާ ކާނި ގަސްތަކުގައި މާތައް ފޮޅި، ފެންނަން ހުންނާތީ، ދަތުރުވެރިން މާފުށި ކިޔައި އުޅުމުންނެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 13,144,100.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. މާފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި