ކ. ގުރައިދޫ
K. Guraidhoo | LD0738
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H03 ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.89 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,550

މިރަށަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ހުންނަ ރަށެވެ. ސަރފިންގ އާއި ސްނޯކްލިން އަދި ޑައިވިންގގެ މުހިންމު ޕޮއިންޓްތަކެއް ރަށުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި އާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކ. ގުރައިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް