މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ | ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
Male' City Hulhule | LD0890
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މާލެ ސިޓީ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 151.2 ހެކްޓަރ
Maldives Airports Company Ltd. MLE