ކ. ތިލަފުށި
K. Thilafushi | LD0166
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 50.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/01/2009
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
ޖުމްލަ 5 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހާރބަރ ރީހެބިލިޓޭޝަން، ވޭސްޓް ޕްރޮސެސިން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިން، ވަރކްޝޮޕް، ސިވިލް ވަރކްސް ޕްލެޓްފޯރމް ފޮރ ސީ.އެންޑް.ޑީ ޕްލާންޓް، ރިސައިކްލިން ޔާރޑް އެންޑް އީ.އެލް.ވީ ޑިސްމެންޓަލިން ވަރކްޝޮޕް އެޓް ކ.ތިލަފުށި
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 1 އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް މޮބައިލް ވޭސްޓް ޝްރެޑަރ
ކ. ތިލަފުށި - ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 4 އެކްސްކެވޭޓަރ، ވީލްލޯޑަރ، ޓެލެސްކޯޕިކް އާރމް ހެންޑްލަރ
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 5 އާރމް ރޯލް ޓްރަކް، 20 ކޮންޓެއިނަރ، 1 ޓޭންކް ޓްރަކް
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 6 ބޭލަރ
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން- ލޮޓް 2 ސީވިން މެޝިން
ޑަމްޕްސައިޓް އިކުއިޕްމަންޓް ލޮޓް 3 ބުލްޑޯޒަރ ހޯދުން
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންވެރި ސަރަހައްދީ ކުނި މެނެޖްމަންޓް މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުން.
ތިލަފުށީގެ ޑަމްޕްސައިޓް ރިމީޑިއޭޓްކުރުން
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ވަރުގަދަކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުނި ނައްތާލަން އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.