ކ. ތިލަފުށި
K. Thilafushi | LD0166
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 50.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/01/2009
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
ޖުމްލަ 2 މަޝްރޫޢު
2020 ގެ ބަޖެޓް : 4,383,571.00 ރ.