ކ. ކުޑަބަނޑޮސް | މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް
K. Kudaban'dos | LD0230
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6644556
  • އެނދުގެ އަދަދު - 164
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 82
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6643636
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - މަލަހިނި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މަލަހިނި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ