ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި
K. Kan'duoiygiri | LD0656
ސިނާއީ، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިފްކޯ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 14/06/1998
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 20 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑާފަޅުން ލިބޭތަކެތި އެއްކޮށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ޖުމްލަ 2 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.