ހދ. ފިނޭ
HDh. Finey | LD0441
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 118 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 586

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޒަމާނުސުރެ ކާށި ގަތުމަށް އަތޮޅުގެ އެންމެން ޖަމާވާ ރަށަކީ ފިނޭއެވެ. މިރަށުގައި 100 އަހަރުވެފައި ހުރި މިދިލި ގަސްތަކެއް ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. "ތިންބުރި ކަލޭގެފާނު" ޒިޔާރަތޭ ކިޔާ ޒިޔާރަތެއް މިރަށު އަތިރިމަތީގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 6,945,635.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި