ކ. ފުނަދޫ
K. Funadhoo | LD0483
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެސް.ޓީ.އޯ
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
ޖުމްލަ 1 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.