ކ. ބަރޮސް | ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް
K. Baros | LD0142
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080 6642672
  • އެނދުގެ އަދަދު - 150
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 75
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3320274 3322678
  • އީ-މެއިލް - [email protected]; [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]