ކ. ބިޔާދޫ | ބިޔާދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
K. Biyaadhoo | LD0160
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3324658 3336611
  • އެނދުގެ އަދަދު - 192
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 96
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325542 3336622
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް # 04-01، އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް # 04-01، އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]