ކ. ބޮޑުހިތި | ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި
K. Boduhithi | LD0305
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3324658 3336611
  • އެނދުގެ އަދަދު - 200
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 100
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325542 3336622
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މޫންލިޓް ވިލާ މެދުޒިޔާރަތް މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޝައިންޓްރީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޯޝޭނިކް ބިލްޑިންގް ނަންބަރު 7، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ