ކ. ބޮލިފުށި | ޖުމައިރާ ވިތަވެލި
K. Bolifushi | LD0597
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3333644 6642020
  • އެނދުގެ އަދަދު - 196
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 98
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315453 6642525
  • ހިންގާފަރާތް - އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، (އުތުރު) ހ، އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ www.jumeirah.com
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ގޭޓްވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ. މިރިހި، އަބަދަށް އުފާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]