ހދ. ނައިވާދޫ
HDh. Naivaadhoo | LD0710
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 30.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 849

މިރަށުގެ އަންހެނުން އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަންގިވިނުމެވެ. ރަށުގެ ފިރިހެނުން މިހާރު އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ރަށުގައި ތާރީޚީގޮތުން ފެންނަންހުރި ހަމައެކަނި ތަނަކީ ރަށުގެ ދެކުނުކޮޅު ވަލުތެރޭގައި ހުރި ވެވެކެވެ. މިތަނަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ތަނެކެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 8,337,300.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި