ކ. ރަންނާޅި | އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި
K. Rannaalhi | LD0196
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323323 3315238
  • އެނދުގެ އަދަދު - 260
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 130
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315238
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް #A-7، އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް #A-7، އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]