ކ. މަކުނުފުށި | ކޮކޯ އައިލެންޑް
K. Makunufushi | LD0202
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6641818
  • އެނދުގެ އަދަދު - 70
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 35
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6641919
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އޯކިޑު ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ޑީންސް ވިލާ، މެހެލި ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ފަޔާޒް ވަޙީދު ޝާމިލާ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވަޙީދު އާމިނަތު ރިޔާޒާ ވަޙީދު އައިޝަތު ޝިޔާޒާ ވަޙީދު ފާތިމަތު ޝިފްޒާ ވަޙީދު ޙައްވާ ހިފާޒާ ވަޙީދު އިބްރާހީމް ޝިޔާޒް ވަޙީދު ޙަސަން މަފާޒް ވަޙީދު މަރިޔަމް ޢަލީ މ.ސޯސަންމާގެ، މާލެ (އަލްމަރްހޫމް އަބްދުﷲ ވަޙީދު، މ.ސޯސަންމާގެ)