ކ. ދިގުފިނޮޅު | އަނަންތާރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް
K. Dhigufinolhu | LD0321
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3314008
  • އެނދުގެ އަދަދު - 226
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 113
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3327058
  • ހިންގާފަރާތް - އިއުޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހ.މީރުބަހުރުގެ އާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ސައްކެޔޮދޮށުގެ 39 އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ