ކ. އެނބޫދޫ | އެނބޫދޫ ވިލެޖް
K. En'boodhoo | LD0816
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3322212 3318005
  • އެނދުގެ އަދަދު - 236
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 118
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3318057
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކައިމޫ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ. މާގަލަ، މެހެލި ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކައިމޫ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ. މާގަލަ، މެހެލި ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]