ކ. އެރިއަދޫ | އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
K. Eriadhoo | LD0648
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3343840
  • އެނދުގެ އަދަދު - 152
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 76
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3343841
  • އީ-މެއިލް - info@pch.com.mv
  • ހިންގާފަރާތް - ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ.މަހި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ.މަހި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ info@pch.com.mv