ކ. ފިހާޅޮހި | ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
K. Fihaalhohi | LD0516
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3006876
  • އެނދުގެ އަދަދު - 300
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 150
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3006879
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މޫރިތި ބިލްޑިންގ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މޫރިތި ބިލްޑިންގ ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ