ކ. ކުޑަހުރާ | ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ކުޑަ ހުރާ
K. Kudahuraa | LD1114
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6644888
  • އެނދުގެ އަދަދު - 220
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 110
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6644888
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ފޯރ ސީޒަންސް ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް ބީ.ވީ.އައި (އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގެ ފަރާތުން) އަރޯރާ ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސްޓެޑްހައުޑަރސްކޭޑް 2 1054 އީ.އެސް އެމްސްޓަޑާމް، ނެދަލޭންޑްސް
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ލަކްސް ލޮޖް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ