ކ. ފުރަނަފުށި | ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލް މޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Furanafushi | LD1177
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080 3332211
  • އެނދުގެ އަދަދު - 352
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 176
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333618 3322678
  • ހިންގާފަރާތް - ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފުލް މޫން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ