ކ. ބޮޑުފިނޮޅު | ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Bodufinolhu | LD1194
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3325195
  • އެނދުގެ އަދަދު - 150
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 75
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325177
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]