ކ. ގިރާވަރު | ސެންޓަރާ ރަސް ފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Giraavaru | LD0689
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3306566
  • އެނދުގެ އަދަދު - 280
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 140
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3309796
  • ހިންގާފަރާތް - ސެންޓަރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްމަރްހޫމް އަބްދުއްރަޢޫފްގެ ވާރިސުން، މ.ސްނޯ ރޯސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އައިޝަތު ޝަރީފް ގ.ސަމަރ ރޯސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އާމިނަތު ރިފްނާ ގ.ނަސްރު ވިލާ، މާލެ، މޯލްޑިވްސް އާމިނަތު ފާޤިޔާ އައިޝަތު ޒީލިޔާ ޙުސައިން ޝަހީލް މަރިޔަމް ލީޝިޔާ ފާތިމަތު އަނޫޝާ މ.ސްނޯ ރޯސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އަޙްމަދު އައްފާން އަބްދުއްރަޢޫފް ލުޔޫނާ އަބްދުއްރަޢޫފް މއ.ޑިޔު ބެރީ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ