ކ. ހެލެނގެލި | އޮބްލޫ ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ހެލެނގެލި
K. Helen'geli | LD0036
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3339992
  • އެނދުގެ އަދަދު - 236
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 116
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3339998
  • އީ-މެއިލް - sh[email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެސް.ޕީ.ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އީސްޓް ވިންގް އާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ. އޯކިޑް މާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ