ކ. އިހުރު | އަންގްސާނާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް އިހުރު
K. Ihuru | LD0154
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - (65)8495888 6643502
  • އެނދުގެ އަދަދު - 90
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 45
  • ފެކްސް ނަންބަރު - (65)4620186 6645933
  • ހިންގާފަރާތް - ބެންޔަން ޓްރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯލްޑިންގްސް (އެޗް.ކޭ) ލިމިޓަޑް 211 އަޕަރ ބުކިޓް ޓިމަހް ރޯޑް ސިންގަޕޫރު 588182
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިހުރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް، މާލެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ، މއ.ރިމްކާ ދިލްބަހާރު ގޯޅި، މާލެ