ކ. ކަނޑޫމާފުށި | ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް
K. Kan'doomaafushi | LD0377
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 4377
  • އެނދުގެ އަދަދު - 322
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 161
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 4378
  • ހިންގާފަރާތް - ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ.ލަކްސް ލޮޖް އޯކިޑު މަގު، މާލެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކަނޑޫމާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ. އާގަދަގެ ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]