ކ. ވިހަމަނާފުށި | ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް
K. Vihamanaafushi | LD1039
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 362
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 181
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333618
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވިހަމަނާފުށި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު މ. ރުއްކަރަ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ