ކ. ވެލައްސަރު | ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް
K. Velassaru | LD0954
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080 6643042
  • އެނދުގެ އަދަދު - 258
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 129
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3320274 3322678
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]