ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
HDh. Nolhivaranfaru | LD0416
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B02 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 171.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,854

މިރަށަކީ އިހުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރި ރަށެވެ. މި އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ، 6 މޭ 1992 ގައެވެ. އެއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 2011 ވަނަ އަހަރު މިއަތޮޅު މާވައިދޫ، ފަރިދޫ އަދި ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިތުން މިރަށުގައި ވަޒަންވެރި ކޮށްފައިވެއެވެ. ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މުހިންމު ހާދިސާތަކެއް މި ރަށުގައި ހިނގާފައިވެއެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 14,658,489.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ