ކ. ޅޮހިފުށި | އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށި
K. Lhohifushi | LD0473
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323323 3315238
  • އެނދުގެ އަދަދު - 404
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 202
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315237
  • ހިންގާފަރާތް - އޭ.ޑީ.އެސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަލްޓާފް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މެރީނާ ބިލްޑިންގ ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ