ކ. މަކުނުދޫ | މަކުނުދޫ އައިލެންޑް
K. Makunudhoo | LD1142
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3324658
  • އެނދުގެ އަދަދު - 72
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 36
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325543
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓަޑް ގ.ޝަފަޤް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ރަށް ދެބައި މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލްސް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓަޑް ހ.މިލީނިއާ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]