ކ. މީރުފެންފުށި | މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
K. Meerufenfushi | LD1071
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3314149
  • އެނދުގެ އަދަދު - 572
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 286
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3314150
  • ހިންގާފަރާތް - ކޭ.އޭ.އެސް.އޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޭ.އޭ.އެސް.އޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ