ކ. ނަކަތްޗާފުށި | ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Nakaiychaafushi | LD0765
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 98
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 49
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3320274
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ނަކައްޗާފުށި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑް މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ނަކައްޗާފުށި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑް މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ