ކ. އޮޅުވެލި | ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް
K. Olhuveli | LD0756
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3325977
  • އެނދުގެ އަދަދު - 602
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 301
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333897
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެމެރަލްޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސަން ސިޔާމް ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސަން ސިޔާމް ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ