ކ. ވެލިގަނޑުހުރާ | އަންތަރާ ވެލި އެންޑް ނަލަދޫ
K. Veligan'duhuraa | LD1134
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 4008
  • އެނދުގެ އަދަދު - 176
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 88
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 7058
  • ހިންގާފަރާތް - އިޔުޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.މީރުބަހުރުގެއާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޑީޕް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ސައްކެޔޮދޮށުގެ 39 އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ