ކ. ލަންކަންފިނޮޅު | ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Lankanfinolhu | LD0972
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3325195
  • އެނދުގެ އަދަދު - 568
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 284
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325177
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (ޑިޒާ ޓްރޭޑް އެންޑް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ ފަރާތުން) ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޑިޒާ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]