ކ. މެދުފިނޮޅު | ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް، މޯލްޑިވްސް
K. Medhufinolhu | LD0527
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 42.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3310550
  • އެނދުގެ އަދަދު - 268
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 134
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3310660
  • ހިންގާފަރާތް - ރީތި ރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރީތި ރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ