ކ. މަހާނައެޅިހުރާ | ރިހިވެލި
K. Mahaanaelhihuraa | LD0633
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 9994157
  • އެނދުގެ އަދަދު - 100
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 50
  • އީ-މެއިލް - mahaltours1979@gmail.com
  • ހިންގާފަރާތް - މަހަލް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0498/1979) މއ.ތަނޑިނޫމާގެ، ގްރައުންޑް ފްލޯރ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މަހަލް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ.ތަނޑިނޫމާގެ، ގްރައުންޑް ފްލޯރ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ