ކ. ޒިޔާރަތްފުށި | ސަމަރ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް
K. Ziyaaraiyfushi | LD0399
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3322212 3318005
  • އެނދުގެ އަދަދު - 314
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 157
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3318057
  • ހިންގާފަރާތް - ކައިމޫ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 20-06، ހ.ރޯނުގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޒިޔާރަތް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނޫރާނީ އާގެ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ