ހދ. ނެއްލައިދޫ
HDh. Nellaidhoo | LD0698
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B03 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 32.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 869

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އިމާރާތްކުރުމާއި މަސްވެރިކަމެވެ. ރަށުގެ ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ފަންގި ވިނުމާއި ރޯނުވެށުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ބައެކެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 3,641,482.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި