ކ. ކަނުއޮތްހުރާ | ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް
K. Kanuoiyhuraa | LD0157
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3326219 3313738
  • އެނދުގެ އަދަދު - 296
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 148
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3326264
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޓްރަންކުއިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.މައިޒާން، ސޯސަންމަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޓްރަންކުއިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.މައިޒާން، ސޯސަންމަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]