ކ. ތުޅާގިރި | ތުޅާގިރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Thulhaagiri | LD0929
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3313523
  • އެނދުގެ އަދަދު - 168
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 84
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3313522
  • ހިންގާފަރާތް - އަންގިރި ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނިޔު ޕްލޮޓް އަމީނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ތުޅާގިރި ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޖެނިން އެޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ.ސަތަރުގެ، ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]