ކ. ހެނބަދޫ | ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
K. Hen'badhoo | LD0331
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3317530
  • އެނދުގެ އަދަދު - 128
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 64
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3314059
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ތާޖް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (ތާޖް ގްރޫޕް އޮފް ހޮޓެލްސް، އިންޑިޔާ) ގ.މާޖެހިގެ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ލިލީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ތާޖް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (ތާޖް ގްރޫޕް އޮފް ހޮޓެލްސް، އިންޑިޔާ) ގ.މާޖެހިގެ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ލިލީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]