ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު | ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް
K. En'boodhoofinolhu | LD0524
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3317530
  • އެނދުގެ އަދަދު - 134
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 64
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3314059
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ތާޖް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (ތާޖް ގްރޫޕް އޮފް ހޮޓެލްސް، އިންޑިޔާ) ހ.ސިފަ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހިމަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2/44 އޯކިޑު މަގު މާލެ، 20224 ދިވެހިރާއްޖެ