ކ. ވާދޫ | އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ
K. Vaadhoo | LD0903
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323323 3315238
  • އެނދުގެ އަދަދު - 100
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 50
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315237
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޔުނީކް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔުނީކް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ